5 Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của đảng viên và CBNV năm 2018

Tham khảo 5 mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018 giúp các cán bộ, đảng viên có thể tham khảo và chuẩn bị cho bản thân một mẫu bản cam kết rèn luyện và phấn đấu năm 2018 tốt nhất. Bản cảm kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018 là cam kết của cá nhân sau khi tham gia các Nghị Quyết và quy định của Đảng viên, cam kết hoàn thành đúng mục tiêu, phấn đấu và đẩy lùi các tệ nạ, tham nhũng…

Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018

Mỗi đảng viên, cán bộ công nhân viên sau khi tham gia hội nghị trung ương đảng đều phải viết một mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018. Đây là căn cứ giúp cơ quan, tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ đảng viên.

Tải mẫu bản cam kết và tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018

ĐẢNG BỘ:THỊ TRẤN PHÚ MỸ                                                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ:  TỔ DÂN PHỐ 2                                                                             —————
——–

                                                                                                                             Phú Mỹ, ngày 25 tháng 8 năm 2017

BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2017

 

 

Họ và tên:      Trần Văn A

Ngày sinh: 10/01/1967

Đơn vị công tác: Tổ dân phố 2

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:

Sinh hoạt tại Chi bộ: Tổ dân phố 2

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị 01-CT-TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư khóa XI về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

  1. Về tư tưởng chính trị

– Bản thân luôn trung thành, kiên định với chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp;

– Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước;

– Luôn tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các quy định pháp luật, chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và Nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

  1. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Bản thân luôn rèn luyện, tu dưỡng và không ngừng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

– Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực;

– Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng. Phát huy tính tiên phong và gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí;

– Chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm;

–  Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

  1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ;

– Đổi mới phương pháp và lề lối làm việc;

– Chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

– Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác;

– Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

  1. Về tổ chức kỷ luật

– Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng.

  1. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2017

– Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê, đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, cục bộ;

– Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên;

– Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương;

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục  khuyết điểm.

  1. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV:

– Phấn đấu thực hiện tốt Chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ chí Minh”;

– Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm;

– Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm 2017.

     XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ                                                                      NGƯỜI CAM KẾT
          (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên) 

Tham khảo: Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2017

Mỗi một Đảng viên sau khi tham gia nghị quyết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đều phải chuẩn bị cho mình một mẫu bản cam kết rèn luyện và tu dưỡng của đảng viên về tư tưởng chính trị, về phẩm chất đạo đức lối sống, về tổ chức kỉ luật….

Bình luận

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình / 5. Số phiếu:

Chưa có ai đánh giá