Dowload mẫu giới giấy thiệu bằng file Word mới nhất 2019

Giấy giới thiệu là một trong những văn bản hành chính nhằm mục đích giới thiệu cá nhân hay tổ chức nào đó để thực hiện các thủ tục hay công việc theo yêu cầu. Tùy theo từng nội dung công việc được yêu cầu mà nội dung của các mẫu giấy giới thiệu có sự khác nhau.

Về cách viết giới giấy thiệu cũng tương tự như các mẫu giấy văn bản pháp luật khác. Nội dung giấy giới thiệu phải chính xác, đầy đủ về thời gian, địa điểm và tên cá nhân và tổ chức được giới thiệu để đảm bảo việc thực hiện yêu cầu được nhanh chóng và chính xác nhất.

Giấy giới thiệu là gì?

Giấy giới thiệu được xem là loại giấy tờ có ý nghĩa về mặt thủ tục hành chính nhằm giới thiệu cá nhân hay tổ chức thực hiện một công việc hay thủ tục nào đó theo yêu cầu.

Tham khảo: Các mẫu giấy ủy quyền cá nhân phổ biến hiện nay

Doawload các mẫu giấy giới thiệu mới nhất hiện nay

Cùng tham khảo và tải về máy các mẫu giấy giới thiệu mới nhất hiện nay bằng file Word để có thể soạn thảo cho cá nhâ, tổ chức một mẫu giấy giới thiệu đúng thể thức trình bày văn bản và đúng nội dung.

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
Số: …(3)/…                                                                                              ..(4) , ngày ……..tháng ….. năm 20.…..

GIẤY GIỚI THIỆU
Vv:……………………

 

Kính gửi:………………………………………………………

…………………………………(2)……………………………………………………………………………..

Giới thiệu ông, bà (5): …………………….…………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………..…………………….

Được cử đến (6): …………………………………………………………………………….

Về việc: ………………………………………………………………………………………..

Mong …………………………… giúp đỡ ông, bà …………………………………..….. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu Có giá trị hết ngày

                                                                                                 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

                                                                                               (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu giấy giới thiệu sử dụng lao động

giấy giới thiệu

Mẫu giấy giới thiệu của nhà trường dành cho học sinh, sinh viên đi thực tập thực tế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Trường……………………..                                                                   

                 Số: ……/GGT- ĐHVTT- ……

                                                                                           …………., ngày……tháng…….năm……

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:………………………………………………………………………………………..

Nhằm giúp cho sinh viên trường có kiến thức thực tế, nâng cao trình độ chuyên môn và làm đề tài tốt nghiệp khóa học. Nay Khoa………………., Trường ………….. giới thiệu:

Sinh viên:……………………. MSSV.: …………………….Lớp:……………….. Khóa:…………………..

Được giới thiệu đến:……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Về việc:…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Kính mong…………………………. giúp đỡ cho sinh viên…………………………………………. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày
……./……./……….

                                                                                TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                                               TRƯỞNG KHOA

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

(Ký tên và đóng dấu)

Cách viết giấy giới thiệu đúng nhất hiện nay

Tham khảo cách viết nội dung giấy giới thiệu đầy đủ và chính xác giúp các cá nhân, tổ chức thực hiện và giải quyết công việc nhanh và hiệu quả nhất nhé.

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) của người được giới thiệu, đây cũng chính là đơn vị ban hành văn bản này.

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu) hoặc người giới thiệu.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Địa danh.

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.

(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu.

Cùng tham khảo để có thể soạn thảo cho cá nhân một mẫu giấy giới thiệu đầy đủ và chính xác nhất. Còn rất nhiều mẫu giấy giới thiệu khác nhau như giấy giới thiệu nhận tiền… mà chúng chưa đề cập được. Chúng tôi sẽ tổng hợp đầy đủ hơn ở bài viết tiếp theo.

About the Author: Le Hang

Cuộc sống này chẳng có cái gì là dễ dàng, muốn đạt được cái gì đó bản thân phải thật cố gắng. Cùng cố gắng nào tôi ơi!