TOP 10 mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2019

Tham khảo top 10 mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2019 để từ đó soạn thảo hợp đồng cho văn phòng công ty, tổ chức… được đúng và đẩy đủ nội dung. Các mẫu hợp đồng lao động, hợp đồng chấm dứt lao động, hợp đồng lao động thời vụ… được soạn thảo theo mẫu có sẵn trong file Word các giúp các bạn tải về và chỉnh sửa một cách dễ dàng nhất.

Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong đó quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với các quy định của pháp luật lao động. Trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động các bên ký kết có thể thỏa thuận sửa đổi nội dung của hợp đồng lao động. Trong trường hợp có sự thay đổi của một trong những nội dung chủ yếu về điều kiện lao động thì người lao động có quyền ký hợp đồng lao động mới.

Việc soạn thảo và ký kết hợp đồng lao động phải tuân theo:

– BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012 – Số hiệu: 10/2012/QH13, Ngày ban hành: 18/06/2012 Ngày hiệu lực: 01/05/2013

– Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Ngày ban hành: 16/11/2015 Ngày hiệu lực: 01/01/2016

– Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Bộ luật lao động 2012, trong đó có một số nội dung quan trọng về tiền lương, trợ cấp thôi việc, mất việc làm. Ngày ban hành: 12/01/2015 Ngày hiệu lực: 01/03/2015.

hợp đồng lao động

Các mẫu hợp đồng lao động mới nhất hiện nay

Tham khảo và tải về máy các mẫu hợp đồng lao động mới nhất hiện nay để từ đó có thể soạn thảo một mẫu hợp đồng lao động cho doanh nghiệp và người lao động đảm bảo đúng quy định pháp luật, đầy đủ quyền, nghĩa vụ của hai bên tham gia hợp đồng lao động.

Tham khảo:  5 mẫu đơn xin nghỉ việc mới và chuẩn nhất năm 2019

Mẫu hợp đồng lao động phổ biến nhất hiện nay

Tải mẫu hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………,ngày……tháng……năm……

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà :……………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………

Đại diện cho ………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………… Điện thoại:………………..

Và một bên là Ông/Bà :……………………………………………………………

Sinh ngày:………..…..tháng…….……năm…….……Tại:………………………..

Nghề nghiệp :………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

Số CMTND:………………………………… cấp ngày…….…../………./…….….

Số sổ lao động (nếu có) :………………..……cấp ngày…………/………./………..

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây :

Điều 1 : Thời hạn và công việc hợp đồng

– Ông, bà :…………………………………………………làm việc theo loại hợp đồng lao động…………..…………………….từ ngày……tháng……năm…….đến ngày…….tháng….…năm………..

– Thử việc từ ngày…….tháng…..…năm……..đến ngày….…tháng……năm……

– Địa điểm làm việc :………………………………………………………….….…

– Chức vụ :…………………………………………………………………….….…

– Công việc phải làm :…………………………………………………………..…..

Điều 2 : Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc :…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

– Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm :……………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của nhà nước.

Đỉều 3 : Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi người lao động được hưởng như sau :

1 – Nghĩa vụ :

Trong công việc, chịu sự điều hành trực tiếp của ông, bà :…………………………

Hoàn thành những công việc trong hợp đồng lao động.

Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định trong thỏa ước lao động tập thể.

2 – Quyền hạn :

Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

3 – Quyền lợi :

– Phương tiện đi lại làm việc :………………………………………………………

– Mức lương chính hoặc tiền công :……………………………………………..…. Được trả……….lần vào các ngày………..và ngày…………..hàng tháng.

– Phụ cấp gồm :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Được trang bị bảo hộ lao động gồm :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Bảo hiểm xã hội:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Được hưởng các phúc lợi :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Được hưởng các khoản thưởng, nâng lương, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Được hưởng các chế độ ngừng việc trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật lao động

Điều 4 : Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động :

1 – Nghĩa vụ :Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Đảm bảo việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký. Thanh toán đầy đủ, dứt điểm các chế độ và quyền lợi của người lao động đã cam kết trong hợp đồng lao động.

2 – Quyền hạn :

Có quyền điều chuyển tạm thời người lao động, tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật lao động.

Điều 5 : Điều khoản chung :

1 – Những thỏa thuận khác :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2 – Hợp đồng lao động có hiệu lựctừ ngày……..tháng………..năm………..đến ngày………….tháng……….năm………….

Điều 6 : Hợp đồng lao động này làm thành 02 bản :

– 01 bản do người lao động giữ.

– 01 bản do người sử dụng lao động giữ.

Làm tại :………………………………………….

Người lao động                                                                                            Người sử dụng lao động

(ký tên)                                                                                                       (ký tên, đóng dấu)

Tải mẫu hợp đồng xác định thời hạn

Tham khảo và tải về mẫu hợp đồng xác định thời hạn để có thể soạn thảo nội dung hợp đồng chính xác và đầy đủ nhất. Mẫu hợp đồng xác định thời hạn là mẫu hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Tải mẫu hợp đồng xác định thời hạn

Bộ, ngành, địa phương: ……                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đơn vị: ………………………                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số: /HĐLV                                                                                                    ……………, ngày ….. tháng ….. năm …..

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

– Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

– Căn cứ Quyết định số: ….. của …….. về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng ……………..

Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà: …………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Đại diện cho đơn vị (1) ……………………………………………………………………

Địa chỉ ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Và một bên là Ông/ Bà: ………………………………………………………………….

Sinh ngày …….. tháng …….. năm …….. tại …………………………………………..

Trình độ đào tạo: …………………………………………………………………………

Chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………………….

Năm tốt nghiệp: ……………………………………………………………………………

Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng ………………………………………………

Địa chỉ thường trú tại: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Số chứng minh thư nhân dân ……………………………………………………………

Cấp ngày ….. tháng ….. năm ….. tại ……………………………………………………

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng

– Thời hạn của Hợp đồng từ ngày …….. tháng …….. năm ……… đến ngày ……… tháng ……….. năm ………………

– Thời gian thực hiện chế độ tập sự (nếu có) từ ngày ….. tháng ……… năm ……. đến ngày …….. tháng ….. năm ……………………

– Địa điểm làm việc (2):………………………………………………………………………………….

– Chức danh chuyên môn: ……………………………………………………………………………..

– Chức vụ (nếu có): ……………………………………………………………………………………….

– Nhiệm vụ (3) ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc (4): …………………………………………………………………………………

– Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: ……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của người được tuyển dụng

1. Quyền:

– Được hưởng các quyền quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.

– Phương tiện đi lại làm việc (5): …………………………………………………………

– Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số): …………………, Bậc: …………

Hệ số lương …………………………………………………………………………………

– Phụ cấp (nếu có) gồm (6): ………………………………………………………………

được trả …………………….. lần vào các ngày ………………………….. hàng tháng.

– Thời gian xét nâng bậc lương: ………………………………………………………

– Khoản trả ngoài lương …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

– Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm: ……………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

– Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

– Chế độ bảo hiểm (7): ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

– Được hưởng các phúc lợi: ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

– Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (8): ……………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

– Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.

– Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

– Những thỏa thuận khác (9) ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

– Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Luật Viên chức.

– Chấp hành việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

– Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

1. Quyền:

– Bố trí, phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của người được tuyển dụng.

– Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật người được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về viên chức.

2. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ của người được tuyển dụng đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

Điều 5. Điều khoản thi hành

– Hợp đồng làm việc này có hiệu lực từ ngày ………. tháng …….. năm …………..

– Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên không ghi trong Hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

– Hợp đồng này làm thành 03 bản có giá trị ngang nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng giữ 02 bản, viên chức được ký hợp đồng giữ 01 bản. Khi hai bên ký phụ lục Hợp đồng làm việc thì nội dung của phụ lục Hợp đồng làm việc cũng có giá trị như các nội dung của bản Hợp đồng làm việc này.

Hợp đồng này làm tại …………… ngày ………. tháng ……… năm ………..

 

Người được tuyển dụng                                                                                              Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)                                                                                                                                   Ghi rõ họ và tên

Tham khảo: Top mẫu đơn xin việc chuẩn nhất 2019

Tải mẫu hợp đồng không xác định thời hạn

Mẫu hợp đồng không xác định thời hạn là một trong những mẫu hợp đồng phổ biến hiện nay. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng (thường là đối với những công việc với thời hạn trên 36 tháng). Đối với loại hợp đồng này, người lao động có nhiều lợi thế hơn.

Doawload mẫu hợp đồng không thời hạn

Tải mẫu hợp đồng lao động thời vụ

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ là mẫu hợp đồng  lao động ngắn hạn làm theo mùa vụ các dịp lễ tết…có thời gian quy định dưới 3 tháng.

Tham khảo nhiều hơn nữa các mẫu hợp đồng lao động tại đây để có thể soạn thảo và đọc hiểu các mẫu hợp đồng lao động từ đó hiểu hơn về quyền nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng lao động nhé.

About the Author: Le Hang

Cuộc sống này chẳng có cái gì là dễ dàng, muốn đạt được cái gì đó bản thân phải thật cố gắng. Cùng cố gắng nào tôi ơi!