Mẫu Hk02 – Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu mới nhất 2019

Tham khảo mẫu phiếu hk02 – mẫu phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu mới nhất năm 2019. Mẫu phiếu HK02 là một mẫu phiếu thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu được dùng trong trường hợp có sự thay đổi nơi đăng kí thường trú, tạm trú, cấp đổi sổ hộ khẩu… Khi có sự thay đổi về nhân khẩu, người chủ hộ cần khai báo các thông tin đầy đủ theo mẫu HK02 và gửi tới cơ quan có thẩm quyền nơi mình cư trú như Công an Phường, Xã.

Tham khảo mẫu phiếu Hk02 mới nhất hiện nay

Khi có sự thay đổi về nhân khẩu, địa chỉ thường trú, cấp đổi sổ hộ khẩu… chủ hộ cần thông báo với cơ quan công an xã nơi mình cư trú để xin mẫu phiếu HK02 và kê khai các thông tin thay đổi một cách đầy đủ và chính xác nhất.

>> Tải mẫu phiếu Hk02 tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: …………………………….

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên (1): ………………………………………………………………….

2. Giới tính:……………..

3. CMND số:………………….…………………….

4. Hộ chiếu số:……………………………………….

5. Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………………………

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………..

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên (1):………………………………………….…………………….

2. Giới tính:………………..

3. Ngày, tháng, năm sinh:……/……/……………….

4. Dân tộc:……..5. Quốc tịch:…………………

6. CMND số:…………………………….

7. Hộ chiếu số:………………………………………………….

8. Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………….

9. Nguyên quán:…………………………………………………………………………………………………..

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:………………………………………………………………………………..

11. Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………….

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………..

13. Họ và tên chủ hộ:……………………………..………….

14. Quan hệ với chủ hộ:………………..

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

16. Những người cùng thay đổi:

TT Họ và tên Ngày,tháng,năm sinh Giới tính Nơi sinh Nghề nghiệp Dân tộc Quốc tịchCMND số (hoặc Hộ chiếu số)Quan hệ với người có thay đổi
1
2
3


…, ngày….tháng….năm…                                                                                                              ……, ngày….tháng….năm…

Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ(3)                                                                                                          NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)                                                                                              (Ký,ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

        ……, ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN:………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

mẫu phiếu hk02

Cách viết mẫu phiếu Hk02

Hướng dẫn cách viết các thông tin trên mẫu phiếu Hk02 đầy đủ và chính xác giúp những ai khi có sự thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu có thể khai đúng và nhanh các thông tin trên mẫu phiếu.

Cách viết các mục ( ) có ghi chú phía trên.

(1)Viết chữ in hoa đủ dấu.

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu …

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý chotách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.

Ghi chú: Trường hợp người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II

1. Mục “Họ và tên chủ hộ” và “Quan hệ với chủ hộ” ghi như sau:

a) Trường hợp đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú vào chỗ ở hợp pháp, được cấp sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì mục họ và tên chủ hộ ghi họ, tên người đến đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi là chủ hộ;

b) Trường hợp được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì họ và tên chủ hộ ghi họ, tên chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi mối quan hệ thực tế với chủ hộ đó;

c) Trường hợp điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; tách sổ hộ khẩu; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; cấp giấy chuyển hộ khẩu hoặc xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú thì ghi họ và tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

2. Mục “Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”: Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

3. Mục “Ý kiến của chủ hộ”: Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm.

4. Mục “Xác nhận của Công an” ghi như sau:

a) Trường hợp xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú thì cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú. Nội dung xác nhận gồm: các thông tin cơ bản của từng nhân khẩu; địa chỉ đã đăng ký thường trú; họ và tên chủ hộ đã đăng ký thường trú (nếu có); ngày, tháng, năm chuyển đi hoặc xóa đăng ký thường trú;

b) Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất thì Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú của công dân xác nhận việc bị mất đó. Nội dung xác nhận gồm: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ nơi thường trú của chủ hộ đề nghị cấp lại sổ hộ khẩu.

5. Trường hợp người viết phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II “Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”.

About the Author: Le Hang

Cuộc sống này chẳng có cái gì là dễ dàng, muốn đạt được cái gì đó bản thân phải thật cố gắng. Cùng cố gắng nào tôi ơi!