1. Thông báo

Thông báo

Về việc chuyển hướng tên miền.

Xin chào khách truy cập, do tên miền saigon-gpdaily.com.vn cùng tên và ý tưởng đến website có lĩnh vực giấy phép của của chúng tôi. Nên chúng tôi đã mua lại tên miền saigon-gpdaily.com.vn.

Nay chúng tôi ra thông báo này đến khách truy cập, tên miền saigon-gpdaily.com.vn sẽ không còn liên quan đến các nội dung trước đây của những đơn vị trước.

Giải thích trùng ý tưởng: GP = Giấy Phép.

Thông báo này sẽ có hiệu lực từ ngày 18.01.2018 – 01.02.2018. Các tranh chấp về sau chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như từ chối trách nhiệm pháp lý có liên quan.

Thông báo này thây thế cho các văn bản có liên quan.

BQL saigon-gpdaily.com.vn